El projecte LIFE+ MIGRATOEBRE és un projecte de bones practiques i de demostració per als trams finals de grans rius europeus, centrat en inversions sostenibles i a llarg termini en espais protegits corresponents a la xarxa europea Natura 2000, i en hàbitats i espècies objectius de conservació per part de la Directiva Hàbitats, a escala local i regional. El projecte està basat en la implementació de mesures de millora de la hidromorfologia dels rius, especialment pel que fa a termes de connectivitat ecològica i dispositius de pas per ais peixos, que estan associats a la Directiva Marc de l'Aigua i al Pla europeu de Recuperació de l'Anguila (Regulació 1100/2007).

Els objectius principals del projecte LIFE MIGRATOEBRE són la conservació de les especies de peix migratoris anàdroms més amenaçades (esturió europeu, anguila europea, saboga i llampresa) i la restauració de la connectivitat ecològica del riu Ebre per mitjà de la interconnexió de les àrees natural incloses a la xarxa Natura 2000.

Els objectius específics son:

- Recuperar poblacions saludables i sostenibles d'espècies de peixos migratoris -esturió europeu (Acipenser sfurio), anguila europea (Anguilla anguilla), saboga (Alosa fallax) i llampresa (Petromizón marínus)- en 20-30 anys al tram final del riu Ebre i al seu delta

- Millorar significativament la connectivitat ecològica al tram final de l'Ebre, adaptant-hi tots els obstacles existents (assut de Xerta, assut d'Ascó i presa de Flix) per permetre la migració dels peixos (riu amunt i riu avall); incrementant-hi més de deu vegades la disponibilitat de l'hàbitat de fresa per a l'esturió, la saboga i la llampresa, i l'àrea de distribució (i creixement) de l'anguila.

- Implicar la comunitat i una xarxa de gestors dels espais naturals, pagesos, pescadors professionals i esportius, gestors de l'aigua, companyies elèctriques, el sector turístic, i autoritats locals i regionals per a treballar conjuntament en la recuperació dels peixos migratoris i en una gestió mes ecològica del tram final de l'Ebre, en inversions sostenibles i a mitjà termini als espais Natura 2000 per a la conservació de les espècies i els hàbitats objectiu de la Directiva Hàbitats.

- Esdevenir un projecte exemplar i promoure progressivament una millora integral de la connectivitat ecològica al conjunt de la conca de l'Ebre. Per exemple, en una segona fase, actuar a les preses de Riba-roja -per a connectar el tram final de l'Ebre amb un afluent molt important, el riu Segre - i Mequinença -per connectar la part baixa de l'Ebre amb la seva conca mitjana-. I també ser un projecte de demostració per a altres grans rius ibèrics -Guadalquivir, Guadiana, Miño- i també per a altres rius europeus.

El Grup de Natura Freixe col·labora en aquest projecte juntament amb el Museu de les Terres de l'Ebre.

Més info del projecte: http://www.migratoebre.eu/

Vídeo del projecte:

Galeria

Multimèdia